16 september 2018

Nieuwe stap gezet in opstarten pilot in China

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT), onderzoekt PPA de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke Stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega. Begin september was er een werkbezoek aan Beijing, Shijiazhuang en Nanjing, om hieraan een vervolg te geven. Ook verzorgde PPA een presentatie op het tweede ITS international forum China over ITS for smart cities

In Beijng hebben we samen met de Nederlandse Ambassade, met RIOH (Research Institute of Highways), MoT en MOST (Ministry of Science and Technology)  gesproken over onze samenwerking. Daarbij zijn de kansen verkend voor 1 of meer concrete pilot projecten samen met Nederlandse bedrijven en/of universiteiten. 

“Ondanks dat we nog een lange weg te gaan hebben, is er opnieuw goede voortgang geboekt in de samenwerking. Via formele en informele gesprekken in Beijing en Nanjing, en met behulp van oude en nieuwe contacten, lijkt de deur voor een gezamenlijk pilot project nu toch echt open te gaan”, zegt Ronald Adams (projectleider PPA). 

Inhoudelijke stappen 

Inhoudelijk is duidelijk geworden dat we ons gaan richten op gezamenlijke pilot op het gebied van smart cities, connected and automated driving, smart highways en/of truck platooning. Deze onderwerpen zijn relevant voor China en hebben ook de aandacht van bestuurders. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en universiteiten is hier ook bereidheid toe en belangstelling voor. Het is nu zaak dat zij zelf concreter maken op welke wijze, in welke vorm en met welke partners ze op deze terreinen gezamenlijke pilots willen organiseren.

Er is in ieder geval afgesproken dat er 3 sporen onderzocht worden: 

  1. Hoe we op nationaal niveau bij de ontwikkelingen kunnen aansluiten en wellicht gezamenlijk kunnen financieren.
  2. Welke mogelijkheden er via RIOH zijn om inbreng te leveren in provinciale, regionale en lokale projecten en programma’s. 
  3. Hoe we klein kunnen beginnen via de eigen testsite van RIOH en/of via kleinschalige eigen proeven en pilots die RIOH doet. 

Bezoek mogelijke pilotsite in Shijiazhuang 

In het kader van het tweede spoor brachten we een spontaan bezoek aan de provinciehoofdstad Shijiazhuang van de provincie Hebei. In deze provincie ligt ook de Olympische Corridor voor de Winterspelen van 2022. Dat biedt relevantie en mogelijk aanknopingspunten voor een gezamenlijke pilot. 

In gesprek met de mensen daar werd bevestigd dat we met dezelfde thema’s bezig zijn, zoals data, datafusie, FCD en het organiseren van data, publiek-private coördinatiemodellen (link met SOCRATES2.0) en de ontwikkelingen rond connected en automated driving en Truck platooning.

Gespreken tijdens het ITS international Forum China 

Op uitnodiging van RIOH en MoT verzorgde PPA ook een presentatie over de mogelijkheden van ITS voor smart cities op het tweede international ITS Forum China in Nanjing. Hierbij gingen we in op de uitkomsten en geleerde lessen vanuit PPA. Jan van der Wel van Technolution ging verder in op de ontwikkelingen met slim verkeersmanagement in Kopenhagen, waaronder de SOCRATES2.0 pilot in Kopenhagen. Andere sprekers waren o.a. 

Fiberhome Technology Group, ZTE Corporation, Honda, Meituan WeChat/Tencent. De laatste twee zijn internetgiganten met vele honderden miljoenen (!) gebruikers. 

Opvallend was dat wij de nadruk legden op de integrale netwerk benadering waarbij integratie van wegkant en in car, multimodaliteit en publiek, private en wetenschappelijke samenwerking kernwoorden zijn. Terwijl van Chinese kant vooral werd ingegaan op de techniek (5G) en op het denken in Internet Platformen en daaraan verbonden functies en functionaliteiten.

Steun voor een pilot in Nanjing en vervolg

Op het congres is verder gesproken met bekende en minder bekende belanghebbenden over het opstarten van een gezamenlijk pilot. Alle relevante partijen (RIOH mensen in Nanjing, Chinese overheid en bedrijfsleven en het internationale bedrijfsleven) waren aanwezig waardoor zowel formeel als informeel gesprekken snel tot stand komen en afspraken gemaakt kunnen worden. Het was dus zoeken naar breder draagvlak om ook spoor 1 verder te helpen en die lijkt gevonden! 

Met de mensen van RIOH in Nanjing lijken ook aanknopingspunten gevonden te zijn om aan te kunnen haken bij de ontwikkeling van hun programma en pilots in Nanjing, Er werd die middag zelfs al een bezoek gebracht aan de werkplekken die zij daarvoor ter beschikking stellen. 

Op het ITS World Congres in Kopenhagen van 22 tot 25 september treffen we elkaar weer. We laten hen dan ook de pilot met verkeersmanagement in Kopenhagen zien en proberen de afspraken dan verder te concretiseren. 

Over de samenwerking 

In november 2017 is door het ministerie van IenW met het Chinese ministerie van Transport afgesproken om naast de altijd nuttige uitwisseling van informatie, ook te proberen 1 of meerdere concrete gezamenlijke pilotprojecten uit te voeren. Dit gebeurt in het kader van de Memorandum of Understanding (MoU) tussen beide landen. Lees ook de terugkoppeling van het werkbezoek in Beijing van april.  

Meer weten over de samenwerking met China? Neem dan contact op met Ronald Adams via ronald.adams@rws.nl.