19 april 2018

PPA-werkbezoek aan China: opstarten pilot

In november 2017 is door het ministerie van IenW met het Chinese ministerie van Transport afgesproken dat er concrete plannen voor een eerste gezamenlijke pilot met gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement (GNV) opgezet kan worden. PPA is hierbij betrokken en heeft hier afgelopen maanden samen met (Chinese) partners een begin mee gemaakt. Om de pilot verder te brengen brachten PPA’ers Ronald Adams en Marco Schreuder samen met Andreas Hegyi van TU Delft, in april een werkbezoek aan Beijing en Shanghai. Via deze uitwisseling brengen we de geleerde lessen van afgelopen jaren ook over de grens in de praktijk!

“In China zijn ITS en smart mobility booming en zijn ‘data’ en ‘de cloud’ belangrijke buzzwords,”zegt Ronald Adams, projectmanager PPA. “Het is een prestige industrie waarin China streeft naar eigen oplossingen en standaarden. Op regionaal en lokaal niveau wordt het gezien als een middel om de steeds groter worden problemen in en rond steden te helpen oplossen. Het probleem daarbij is dat men in China op alle niveaus over heel veel data beschikt, maar niet goed weet hoe men die om kan zetten in effectieve maatregelen.”

De zoektocht naar een geschikte pilotlocatie

Beijing was oorspronkelijk in beeld om de pilot met verkeersmanagement uit te voeren. Het blijkt echter lastig om hier een proef op te zetten, met name als er verkeerslichten bij betrokken zijn. Die vallen namelijk onder de verantwoordelijkheid van de politie. Zij geven weinig medewerking vanwege hun taak om hoogwaardigheidsbekleders te beveiligen die dagelijks door Beijing geleid moeten worden.

Daarom wordt er ook gekeken naar andere geschikte locaties. Daarbij hebben we nadrukkelijk aangegeven dat we de pilot uit willen voeren op de openbare weg en in het operationele verkeer. In China is er namelijk voorkeur om eerst uitgebreid te testen in afgesloten gebieden.

Hoe gaan we verder?

We hebben over het voetlicht gebracht dat we de plannen voor een pilot zo concreet mogelijk willen maken. Er is afgesproken dat we aan beide kanten werken aan de definitie van een eerste gezamenlijk pilotproject (hoe klein dan ook) en hier tijdens het ITS Worldcongress in Kopenhagen in september 2018 over doorpraten. 

Van onze kant hebben we daarbij aangegeven dat het plan voor het pilotproject duidelijkheid moet geven over de locatie (en die kan zowel binnen als buiten Beijing liggen), de toe te passen functionaliteit en de vanuit beide kanten te betrekken partijen, waarbij minimaal 1 partij uit China komt.

Ook willen we waar mogelijk een relatie leggen met reeds lopende projecten in China, zoals de proeven met smart highways die momenteel in 9 provincies plaatsvinden. We ontvangen kaarten van de testlocaties en overzichten van voorgenomen maatregelen. Vervolgens doen wij van onze kant suggesties voor innovatieve maatregelen én voor partijen die daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen.

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV)

Met GNV zetten wegbeheerders verkeersmanagementmaatregelen in een gebied in samenhang in. Door het verkeer beter te verspreiden over het netwerk kan filevorming worden uitgesteld of zelfs voorkomen. De ‘restruimte’ op het wegennet wordt zo efficiënt gebruikt en daarmee is in theorie doorstromingswinst te behalen.

De uitwisseling met China

PPA werkt al een aantal jaren samen met China in het kader van een overeenkomst tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport. Het doel van deze samenwerking is om enerzijds informatie uit te wisselen over verkeersmanagement, smart mobility en connected en geautomatiseerd rijden. En anderzijds, om aan te sturen op een gezamenlijke pilot met betrokkenheid van publieke, private en wetenschappelijke partijen van beide zijden.

Op deze manier worden internationale standaarden en regels bevorderd. Bij deze uitwisseling hebben ook de TU-Delft, een aantal Chinese universiteiten en bedrijven als Technolution, Siemens, TNO, ARS, Arcadis en PTV een actieve rol.

Meer weten over de samenwerking met China? Neem dan contact op met Ronald Adams (ronald.adams@rws.nl).

Bezoek aan Huawei

Op donderdag sloot PPA aan bij de Nederlandse Handelsmissie in China, die dezelfde week plaatsvond, om een bezoek te brengen aan Huawei. Dit is eveneens een van de partners in het Europese Concorda project waar PPA aan deelneemt.

Huawei onderstreepte nadrukkelijk het belang van (internationale) standaardisering. Alleen dan kunnen de beloften van 5G volledig worden ingelost. Verder zien ze security (in Europa en Nederland ook privacy) als het grootste risico voor de 5G ontwikkelingen. Daarom heeft Huawei een security center geopend in Brussel.

Tot slot gaven zij aan dat Nederland over uitstekende infrastructuur en dekking beschikt. Om die reden wil Huawei graag intensiever in Nederland aan de slag gaan. Binnen Huawei zelf is het accent verschoven van techniek naar functionaliteit en services.