26 januari 2018

Praktijkproef Amsterdam faciliteert workshops over procurement van innovatie voor Europees SPICE-project

Op 17 en 18 januari was de Praktijkproef Amsterdam (PPA) in Haarlem host van een tweedaagse bijeenkomst van het Europese SPICE-project. SPICE is een Horizon 2020 (EU) project met als doel het delen van kennis en ervaring met betrekking tot procurement van innovatie in de transport- en mobiliteitssector.

Twee workshoprondes

De 26 deelnemers uit verschillende Europese landen namen in Haarlem deel aan twee workshops. Een workshop richtte zich op de inkoop van elektrische voertuigen en bijbehorende infrastructuur. Hierin werden kennis, ervaring en aanpak gedeeld tussen inkopers uit onder andere Nederland, Scandinavië, Groot-Brittannië, Duitsland en Albanië. Deze inkopers zijn aan zet in de transitie naar elektrisch vervoer: het gaat om duizenden auto’s en publieke transportmiddelen.

De tweede workshop richtte zich op de juridische aspecten bij inkooptrajecten van innovatie. Aan bod kwam het verschil tussen procurement van R&D en procurement van innovatie, de nieuwe procedure ‘innovatie partnerschap’ en de issues waar men tegenaan loopt bij procurement van innovatie en hoe deze vraagstukken het beste benaderd kunnen worden.

Verschillen

Tijdens de workshop kwamen ook verschillen tussen de landen naar voren. Zo neemt de stad Kopenhagen inmiddels de laatste stappen om al het vervoer elektrisch te maken. Terwijl anderen bezig zijn hiermee een goede start te maken. Ook was een verschil in landen die zich nu vooral richten op het verduurzamen van het openbaar vervoer en landen die zowel bezig zijn met het openbaar vervoer als met de auto.

Betrokkenheid Praktijkproef Amsterdam en vervolg

PPA is namens Rijkswaterstaat onderdeel van SPICE en was samen met de Hogeschool van Amsterdam host van deze tweedaagse bijeenkomst. Verder trekt PPA binnen SPICE het spoor ‘common buyer groups’, waarbij de kennisuitwisseling tussen verschillende inkopers gestimuleerd wordt. Hiervoor wordt in februari een webinar georganiseerd. Meer informatie hierover volgt nog. In mei staan de volgende SPICE-workshops over ‘common buyer groups’ op de planning in Hamburg.

Over SPICE

SPICE daagt publieke organisaties uit om te innoveren in procurement, door samen te werken met andere publieke partijen die hiervan meer willen weten, ervaring willen opdoen of samen innovatieve mobiliteitsdiensten willen inkopen. SPICE is erop gericht om deze partijen bij elkaar te brengen. Meer informatie is beschikbaar via www.spice-project.eu. Hier zijn ook best practices te vinden.