05 juli 2018

SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Praktijkproef Amsterdam heeft samen met NDW en het Europese Traffic Management 2.0 Platform het initiatief genomen voor SOCRATES2.0.

“De kern van SOCRATES2.0 is de uitdaging om verkeersgegevens, routeadviezen en verkeersmanagementmaatregelen die nodig zijn voor betere verkeersinformatie- en verkeersmanagementdiensten, tussen alle partijen te delen. Dit kan gevolgen hebben voor de rolverdeling tussen wegbeheerders, private service providers en partijen uit de automobielindustrie”, zegt Ronald Adams, projectmanager Praktijkproef Amsterdam van Rijkswaterstaat en voorzitter van de SOCRATES2.0  Stuurgroep. "In de vorm van het SOCRATES2.0 raamwerk hebben ook de PPA-partners goed nagedacht over welke nieuwe vormen van publiek-private samenwerking mogelijk zijn. En over wat we daarmee willen en kunnen bereiken. Het project biedt ons de kans om in deze periode van technologische versnelling, ervaring op te doen met de veranderingen die op ons afkomen. Nu de visie er ligt, werken we aan het operationaliseren van de proeven.”

SOCRATES2.0 raamwerk

Het raamwerk bestaat uit een visie op publiek-private samenwerking in verkeersmanagement en diverse samenwerkingsmodellen. De visie maakt de omslag van het traditioneel managen en beïnvloeden van verkeersstromen, naar het gezamenlijk en real-time ondersteunen van weggebruikers tijdens hun reis van A naar B.

Onderdeel van de samenwerkingsmodellen is een zogenoemd coördinatiemodel, waarmee betrokken partijen overeenkomen op welk detailniveau ze samenwerken en wat ieders rol daarbij is. Ook is uitgewerkt op welke verschillende manieren de gegevensuitwisseling tussen publieke wegbeheerders en particuliere back-offices van serviceproviders gecoördineerd kan worden:  met of zonder intermediair, en welke vormen van intermediair er mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een organisatie zijn, publiek of privaat of een ‘trusted’ party,  of een systeem vervult de intermediaire rol.

Verder zijn in het project drie SOCRATES2.0 diensten in meerdere gebruikerstoepassingen uitgewerkt. Het gaat om diensten op het gebied van: slim spreiden van verkeer, actuele snelheid en rijstrook-advies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. De vier pilots gaan per gebruikerstoepassing experimenteren met verschillende coördinatiemodellen en vormen van intermediaire rollen.

Op basis van de resultaten van de pilots wordt het raamwerk doorontwikkeld. Het raamwerk is waardevol voor alle stakeholders die zich met verkeersmanagement en verkeersinformatiediensten bezighouden, zoals serviceproviders, automotive bedrijven, ITS bedrijven en wegbeheerders.

Cooperation Framework downloaden

Het volledige rapport ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ en een factsheet zijn in het Engels te downloaden op de website www.SOCRATES2.org.

De pilot in Amsterdam

De publieke en private PPA-partners willen betere verkeersinformatie- en verkeersmanagementdiensten voor weggebruikers ontwikkelen via het integreren van wegkant en in-car innovaties. En door samen te werken met de partijen die hier een sleutelrol in spelen. SOCRATES2.0 draagt hieraan bij en daarom vindt een van de SOCRATES2.0 pilots in 2019 plaats in Amsterdam.

De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA) en de SOCRATES2.0  consortiumpartners werken komende maanden gezamenlijk de opzet voor deze proef uit. Ze bepalen welke slimme diensten en toepassingen het meest relevant zijn en welke samenwerkingsmodellen getest worden per toepassing. De proef in Amsterdam is de meest omvangrijke proef: 6000 mensen gaan testen met de nieuwe services. In elk van de andere 3 steden doen 1000 proefpersonen mee.

Over SOCRATES2.0

SOCRATES2.0 is een Europees project waarbij publieke en private partners slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten realiseren in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Internationale serviceproviders, een autofabrikant, ITS-bedrijven en wegbeheerders werken samen en delen informatie om nieuwe en betere diensten voor weggebruikers te creëren. Daarnaast ontwikkelen en toetsen de publiek-private partners binnen SOCRATES2.0 diverse onderlinge samenwerkingsmodellen.

Door alle beschikbare informatie van wegbeheerders, dienstverleners en weggebruikers uit te wisselen en te integreren, wordt het mogelijk een volledig en consistent beeld te krijgen van de huidige en verwachte verkeerssituatie. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie voor verkeermanagement. Op deze manier kunnen slimmere en meer betrouwbare verkeersinformatie- en navigatiediensten aan weggebruikers geleverd worden. Dit leidt tot een betere doorstroming, veiliger verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen: fast, safe and green.