Search documents

Advanced search


Recently added

 • Author: Harry van Oostroom / ir. J.M. (Jaap) Groenendijk
 • Theme: Studies

Dit rapport bevat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van de resultaten van Praktijkproef Amsterdam. Onderzocht is welke onderdelen zich voldoende hebben bewezen om bij te dragen aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en daarbuiten, evenals welke randvoor- waarden er zijn voor een succesvolle toepassing. 

Download

 • Author: Harry van Oostroom / Jaap van Kooten (Arane)
 • Theme: Studies

In dit rapport worden de regionale knelpunten geïdentificeerd en wordt geanalyseerd welke type

knelpunt dit is en welk PPA-onderdeel geschikt kan zijn. 

Download

 • Author: Harry van Oostroom
 • Theme: Studies

In dit rapport wordt de haalbaarheid getoetst van de verschillende Slim Reizen-maatregelen. 

Download

 • Author: Harry van Ooststroom
 • Theme: Studies

Het voorliggende rapport gaat in op de verschillende PPA-onderdelen zoals deze zijn beproefd in deze regio én maatregelen die beproefd zijn in andere regio’s. Het geeft inzicht in de technische en operationele randvoorwaarden en geeft op basis daarvan een inschatting van de kansrijkheid. Dit rapport vormt de verbinding tussen de gesignaleerde knelpunten (Arane) en het haalbaarheidsonderzoek (Twynstra Gudde). Waar mogelijk wordt de link gelegd met het parallel uitgevoerde onderzoek naar Slim reizen (XTNT). 

Download


Popular

 • Datum: 2017-03-13
 • Auteur: Hans Kramer
 • Thema: {"dutch":"Project management","english":"Project management"}

Op 28 februari jl. heeft Stuurgroep PPA  decharge gegeven aan het project PPA West. Na PPA Zuidoost is daarmee het tweede deelproject van fase 2 PPA afgerond. PPA West laat uiteenlopende resultaten na. Een deel daarvan is vastgelegd in een zestal rapportages. 

Download

 • Datum: 2017-04-03
 • Auteur: ARCADIS - Ilse Schelling en Niels Beenker
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

Dit rapport betreft de verkeerskundige (inhoudelijke) evaluatie van PPA Noord. De evaluatie is uitgevoerd gedurende de periode dat de systemen van PPA Noord, november 2016-januari 2017, operationeel waren en geeft input voor de overkoepelende evaluatie (Eindrapport PPA Noord, dd. 27 maart 2017) die door het project PPA Noord is uitgevoerd. In het overkoepelende rapport wordt ook ingegaan op de bredere context van de proef (o.a. leerpunten vanuit fase 1). Daarnaast dient dit rapport als input voor de proces evaluatie. 

Download

 • Datum: 2017-03-27
 • Auteur: Rolf Krikke
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

Dit document beschrijft de resultaten van het deelproject “Noord“ van Praktijkproef Amsterdam (PPA) fase 2. PPA fase 2 beoogt - vanuit de resultaten van fase 1 - stappen te zetten naar integratie van wegkantsystemen en in-car diensten. De evaluatie van PPA Noord richt zich op de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de resultaten zoals in de Plannen van Aanpak Fase 21 beschreven. Het kader van deze evaluatie is bepaald door een ex-ante evaluatie2. Zie bijlage 2 van dit document voor de resultaten met betrekking tot deze verwachtingen. 

Download

 • Datum: 2016-03-01
 • Auteur: Folkert Bloembergen
 • Thema: {"dutch":"Evaluatie rapporten","english":"Evaluation reports"}

Dit rapport is opgesteld vanuit het perspectief van het In Car-projectteam van PPA. De beide in car-consortia hebben, als onderdeel van de proef in december 2015, in totaal vier eindevaluatierapporten opgeleverd:

 • ·  Eindrapport Praktijkproef Amsterdam, Amsterdam Mobiel, perceel regulier, versie 2.0 definitief, 3 december 2015;

 • ·  Eindrapport PPA In Car, Amsterdam Mobiel, perceel evenementen versie 2.0, 3 december 2015;

 • ·  Eindrapport Evaluatie Praktijkproef Amsterdam In Car, perceel regulier, Amsterdam Onderweg, versie 3.0, 13 januari 2016;

 • ·  Eindrapport Evaluatie Praktijkproef Amsterdam In Car, perceel evenementen, Amsterdam Onderweg versie 3.0, 14 januari 2016. 

Dit overkoepelende rapport vat deze rapporten samen, plaatst deze in de context van de bredere ontwikkelingen, trekt op hoofdlijnen conclusies – op basis van de uitkomsten van de individuele proeven – en doet aanbevelingen voor het vervolg. Ook bevat dit rapport een evaluatie van activiteiten die, in het kader van de proef, uitgevoerd zijn in de drie betrokken verkeerscentrales van de wegbeheerders. 

Download